Page 9 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 9

Siden sidst...
   del og bærer konstruktionen over jorden.
   Kronprins Frederik (6.) må have tænkt på sine
   soldaters helbred, idet han var opmærksom på, NY MEDARBEJDER/KUSTODE
   at det trak på soldaten i skilderhuset fra de to PÅ ”DRAGONMUSEET”
   observationshuller i siden. Kronprinsen befalede         Vi byder velkommen
   derfor i 1803 Ingeniørkorpset ved samtlige skil-         til Chris Mortensen,
   derhuse at foranstalte indvendig i disse skilder-         som nu deltager i vo-
   huse anbragt en klap, således, at den kan skydes         res forskellige aktivite-
   for og tilbage efter omstændighederne.              ter. Chris blev indkaldt
                                    i oktober 1970 til 2
   Flere foto fra begivenheden kan ses her:             OPKESK som dragon
   www.dragonmuseum.dk                        Måbjerg.
                         Foreningen JDR og DDS
             Hobro
         Dragonforening         ønsker tillykke til føl-

   Formand:                  gende medlemmer
   Gert Nielsen
   Nørregade 1 K, 9632 Møldrup        75 år. Vagn Jensen
   Mobil: 61 11 36 48             Torsdag, den 5. november 2020 fylder Vagn Jen-
   E-mail: marenoggert@gmail.com       sen, Ardenvej 23, 9510 Arden 75 år. Vagn blev
   Regnr.: 9336  Kontonr.: 3360634549    indkaldt i 1965 til 2 OPKESK som spejderkører.
                         Vagn har været foreningens kasserer siden 1990.
   Dødsfald
                         Siden sidst...
   Æresmedlem Kristian Pedersen, Bramslev Bak-
   ker 1, 9500 Hobro er afgået ved døden 8. august Årets generalforsamling blev afholdt den
   2020. Kristian var indkaldt i 1950, til 3 ESK i 21.8.2020 på restaurant Bramslev Bakker med
   Randers og tildelt bynavnet Oue. Han blev ind- god mad og hyggelig snak som vanlig. Alle der
   meldt i dragonforeningen i 1951 og i 1955 kom var på valg, blev genvalgt. En dejlig aften.
   han i bestyrelsen. Kristian blev valgt til formand
   i 1966, en post han havde til 1998, og fra 1999
   har Kristian været ordstyrer ved generalforsam-
   lingerne.
   Æret være Kristian Pedersens minde.
   Foreningen deltog med fanen til begravelsen ved
   Oue Kirke.


                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14