Page 13 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 13

og en evt. sammenlægning var allerede blevet
                         skrinlagt sidste år. Vi har desværre ikke formået
                         at få flere medlemmer og vi er nede på 20 med-
                         lemmer.
                         Formanden takkede for hvervet og tilliden igen-
                         nem årene, og ikke mindst sammenholdet i be-
                         styrelsen. Formandens beretning blev godkendt
                         med applaus.

                         Pkt. 3. Kassererens beretning
   Nedlægning af                Svend Andresen redegjorde for regnskabet – Ef-
                         ter gennemgangen af posterne balancerede for-
   foreningen                 eningens regnskab med kr. 4.821 og således blev
                         regnskabet godkendt uden kommentarer og med
   GENERALFORSAMLING 2020           applaus.
   Onsdag, den 12. august 2020 – kl. 17.00 på Re-
   staurant Stausø, Henne.           Pkt. 3A – Indkomne forslag
                         Forslag om nedlæggelse af Vest- og Sydjysk Dra-
   REFERAT                   gonforening blev gennemgået og sat til afstem-
   Pkt. 1. Valg af dirigent          ning, idet det viste sig umuligt at få nogen af de
   Formand Svend Pedersen pegede på Arne Rin- tilstedeværende medlemmer til at tegne sig igen
   dom, Kasserer for de Danske Dragonforeningers for bestyrelsesarbejde. Til dokumentation for
   Sammenslutning (DDS) som aftenens dirigent. dette undertegnede de fremmødte medlemmer
   Forsamlingen godkendte forslaget, han blev valgt et dokument, der tillod opløsningen med virk-
   med applaus og modtog hvervet som dirigent. ning fra og med den 31. oktober 2020.
   Arne Rindom konstaterede, at generalforsam- Foreningens aktiver skal videregives til et al-
   lingen var rettidigt indkaldt og jfr. de gældende mennyttigt formål – fratrukket de udgifter der
   vedtægter.                 nu måtte forekomme i perioden fra 12. august
   Inden selve Generalforsamlingen blev to af vo- 2020, herunder Generalforsamlingen og frem til
   res medlemmer fornemt hædret og tildelt Tak foreningens opløsning.
   og Ære Kors fra Danske Dragonforeningers Sam-
   menslutning, som Arne Rindom uddelte med Pkt. 4. Valg af bestyrelsen
   stor tak til begge for at have hjertet på rette sted, Dette punkt udgår, se venligst under pkt. 3A.
   deres hjælpsomhed og tillidsfuldhed:    Den siddende bestyrelse afvikler foreningen jfr.
   Svend Andresen, Tak og Ære Kors       Generalforsamlingens beslutning om opløsning.
   Jeppe K. Didriksen, Tak og Ære Kors
   Begge blev takket med applaus, fik de flotte di- Pkt. 5. Valg af revisor
   plomer overrakt og de takkede mange gange for Dette punkt udgår, se venligst under pkt. 3A
   at have været med igennem årene.
   Aftenens dagsorden indebar dog en væsentlig Pkt. 6. Indkomne forslag
   ændring jfr. et indkommet forslag fra den sid- til Formanden Svend Pedersen
   dende bestyrelse, der opfordrede generalfor- Dette punkt udgår, se venligst under Pkt. 3A
   samlingen til at stemme for en nedlæggelse af
   foreningen.                 Pkt. 7. Eventuelt
                         Den siddende bestyrelse informerer i DRAGO-
   Pkt. 2. Formandens beretning        NEN, at foreningen nu er afstemt til opløsning
   Svend Pedersen havde gerne set, at det for- med virkning fra og med 31. oktober 2020 jfr.
   gange år havde budt på flere arrangementer og Vedtægterne.
   medlemmer, desværre har foreningen blot ople- Alle får Dragonbladet frem til den 1. januar 2021,
   vet yderligere nedgang. Alder, sygdom og ikke så vil der komme en ny opkrævning fra DDS og
   mindst Corona-tiderne havde lagt en naturlig dirigenten,
   dæmper på mange af de hidtidige aktiviteter
                                        fortsættes...
                                         Dragonen | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18