Page 17 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 17

den over både længere og i mindre nød. Indsat- Mere lokalt vil jeg gerne ønske Prinsens Musik-
   sen nytter!                 korps stort til lykke med overførslen til Flyvevåb-
                         net. Overførslen vil forhåbentlig bidrage til at
   En stor del af æren for den positive udvikling sikre ”vores” musikkorps en lang og fortsat glor-
   skyldes FN og dets 193 medlemslandes samar- værdig fremtid – og vi ser frem til den fortsatte
   bejde. Der er derfor god grund til at fejre, at FN og fantastiske musikalske støtte til vores arran-
   netop i år fylder 75 år. Det er en gammel dame, gementer. Vi ser frem til meget mere.
   men absolut ikke mindre nødvendig end ved op-
   starten i 1945. Det markeres i oktober og novem- Efterårets arrangementer i PLS vil givetvis blive
   ber rundt om i landet. Jeg bidrager selv ved et påvirket af Covid-19, men jeg håber, at det meste
   indlæg i Aarhus (Heimdal) på FN-dagen den 24. kan gennemføres med iagttagelse af de mange
   oktober og i Herning (Biblioteket) den 18. No- regler for socialt samvær. Jeg håber, at vi ofte
   vember. Der arbejdes også på et arrangement el- vil kunne mødes og nyde kammeratskabet i PLS.
   ler to i Viborg. I er selvfølgelig hjertelig velkomne
   – mere vil fremgå af artikler og annoncer i den I ønskes alle et en glædelig jul og et godt nytår.
   lokale presse i Aarhus, Herning og Viborg.  Gloria Finis

                         der 2. Verdenskrig var dog den 29. august 1943,
      Orientering              hvor tyskerne overfaldt vore bataljoner i Nyborg
                         og hvor vi mistede 3 personer under kampene.
                         Da der har været stor interesse for denne epi-
   ”RESPEKT FOR DE FALDNE.”          sode, har vi i Prinsens Livregiments Mindeloka-
                         ler besluttet at får bogen ”Respekt for de faldne”
                         genoptrykt og den er nu klar til salg.
                         Bogen omhandler bl.a. officerernes beretninger
                         om kamphandlingerne, navnelister over bataljo-
                         nernes personel, de meniges originale breve om
                         deres oplevelser pågældende nat, omtale af me-
                         nig Ivan Jacobsens grav på Løvel kirkegård og
                         meget andet.

                         Pris: 100 kr. Bogen kan købes i Mindelokalerne
                         eller ved kustoderne (se hjemmesiden PLRS.dk).

                         Den 29.august i år blev i øvrigt markeret med
                         kransenedlæggelser på de kirkegårde, hvor de
                         3 faldne ligger begravet, herunder i Løvel med
                         stort deltagerantal.

                         Erik Jensen


   Her i 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev
   befriet for tyskernes besættelse af landet og der
   har i flere tilfælde i årets løb været stor interesse
   for at markere begivenheden.
   Den største begivenhed for vort regiment un-

                                         Dragonen | 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22