Page 8 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 8

...fortsat...
   Fremtidige aktiviteter...

   Generalforsamling, torsdag 25. februar 2021.
   Varslet herom er hermed givet jf. foreningens
   love §7. Stk. 4. Selve indkaldelsen sker via ja-
   nuar udgaven af DRAGONEN, som skulle være
   det enkelte medlem i hænde primo januar samt
   via hjemmesiden www.dragonforening.dk under
   ”Holstebro Dragonforening”.
   Betaling af medlemskontingent til foreningen er
   en forudsætning for at modtage DRAGONEN i
   2021.
   Betaling skal først finde sted efter 1. januar 2021
   og skal være indbetalt senest mandag, den 8. fe-
   bruar 2021 via netbank til:
   Reg.nr: 9585 Konto.nr: 5850198846 (Nordea
   Bank), eller via
   MobilePay til 40132695 (kasserer Bent V.D. Laur-
   sen.
   Husk under begge betalingsformer, at anføre
   medlemmets navn, så vi kan se, hvem betalin-
   gen er fra!
   (Konteringsnumrene gentages i forbindelse med
   indkaldelsen til Generalforsamlingen).

          Dragonmuseet         Fra venstre: Villy Ager, K.C. Olsen og Arne Rindom
         Åben fredage 13:00-16:00
           eller efter aftale!    slibning og maling. Villy Ager har brugt mange
                         timer på det flotte logo med Kong Frederik IX
   Daglig leder:               monogram, som nu pryder skilderhusets top.
   Kristian Klinkby              Skilderhuset blev opsat med hjælp fra John og
   Skovgårdsvej 16, 4.2            hans truck fra kasernens depot onsdag, den 16.
   7500 Holstebro               september 2020.
   Tlf. 61 26 59 80
   E-mail: klinkby@oncable.dk         Regimentet havde i alle årene 1953 til og med
                         sommeren 1979 et skilderhus placeret ved ka-
   Regimentet har igen             sernens hovedvagt. Mange af vores dragoner har
   fået et skilderhus             i tidens løb stået ”vagt ved gevær” foran skilder-
                         huset og for dem er det et særligt minde, som nu
                         kan ses ved besøg på ”Dragonmuseet”
   Af: T. Børgesen
                         Det mangekantede og unikke danske skilderhus
   Takket være medarbejdere ved ”Dragonmuseet”, kan i formen føres tilbage til det første Christi-
   henholdsvis de pensionerede seniorsergenter ansborg 1735-1794), men har siden gennemgået
   Arne H. Rindom og Villy Ager samt pensioneret en vis udvikling. Formen er en sammensætning
   major K.C. Olsen og velvilje fra Viggo Hansen, af et 9-sidet prisme og en tilsvarende pyramide,
   som ejer Uniformsmuseet i Strandby, og som til- der tilsammen er 3½ meter højt. Åbningen er til-
   fældigvis havde et skilderhus i sit museum, - kan vejebragt ved at fjerne det meste af to af siderne
   regimentet nu fremvise et nyrestaureret skilder- fortil og på et tidspunkt forhøjet af hensyn til
   hus ved administrationsbygningens trappened- gardernes høje hovedbeklædning. ”Hærens skil-
   gang til ”Dragonmuseet”. Arne H. Rindom og derhus” er ophængt på en kraftig rundholt, der
   K.C. Olsen har taget det hårde slid med af- forankret i jorden går gennem bundens bagerste

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13