Page 6 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 6

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www
             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN JANUAR 2021
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 01. december 2020
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN MARTS. 2021
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 01. februar 2021

   Orientering fra DDS
   ved DDS-præsident Ole E. Clausen

   Her i det sidste nummer af DRAGONEN i 2020 vil viklet det ordinære repræsentantskabs møde på
   jeg gøre status på et mærkværdigt år for DDS på KFUM-soldaterhjem i Holstebro, som I kunne
   grund af CORONA epidemien. 2020 skulle ellers læse i sidste nummer af DRAGONEN. Indtil da
   have været et år med mange aktiviteter for vores havde vi bare kørt videre som et forretningsmini-
   lokalafdelinger.              sterium uden at afholde møder i præsidiet.
   Det startede med at vi måtte aflyse vores repræ-
   sentantskabsmøde der skulle have fundet sted Soldatens dag den 5. september og vores tradi-
   den 21. marts i sergentmessen. Dette skete på tionsrige jubilarstævne den 12. september måtte
   grund af at Dragonkasernen blev lukket for ikke ligeledes aflyses på grund af for mange perso-
   tjenestegørende på grund af regeringens direktiv ner ifølge forsamlingsforbuddet. Der var ellers
   om CORONA.                 mange der havde set frem til at gense gamle sol-
                         daterkammerater og regimentet samt veteran-
   I april blev faneborgen i forbindelse med Hen- panseret på Dyrby Vestergård. I stedet kunne
   des Majestæt Dronning Margrethes 80-års fød- DSL endelig afholde deres udskudte årsmøde på
   selsdag aflyst. Vi har dog i DSL regi været med Skive kaserne samme dag hvor jeg deltog sam-
   til at give en gave som bestod af havebænke til men med Arne Rindom.
   Fredensborg slot.
   Vores deltagelse i faneborgen på Dybbøl Banke 2 I juli var det faneborgene i Sønderjylland for 100
   dage senere blev ligeledes aflyst med kort varsel. året for genforeningen der ligeledes måtte afly-
                         se. Dybbøl Mølle var ellers blevet flot renoveret
   I maj måned blev det årlige ”åbent hus-arran- til lejligheden.
   gement” den 2. maj aflyst. Dette er normalt den
   største dag hvor vores medlemmer og andre Desværre har Dragonforeningen for Vest- og
   gamle dragoner mødes på dragonkasernen for at Sydjylland, besluttet at den nedlægges ved slut-
   mindes gamle dage og reklamere for vores Dra- ningen af året, grundet faldene medlemstal, og
   gonforeninger samt afholde lotteri for at styrke ingen ny indmeldelser. Den har ellers mere end
   likviditeten i DDS.             100 år på bagen og er oprettet som rytterifor-
                         ening for dragoner af de 2 dragonregimenter der
   Den 1. august lykkedes det så endeligt at få af- red langs den gamle Kongeå grænse. Dette er

   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11