Page 2 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Bedst som vi var kommet godt i gang efter som- Overførslen effektueres med virkning fra 01. ja-
   merferien, begyndte smittetallet at stige, og vi nuar 2021. Prinsens Musikkorps har været en del
   blev igen ramt af restriktioner. Den store forskel af Jydske Dragonregiment siden sammenlæg-
   på nu og foråret er imidlertid, at vi nu er forberedt ningen med Prinsens Livregiment i 2005, men
   og kan skrue op eller ned for de smitteforebyg- overgår altså nu til Flyvevåbnet, der i dag ikke
   gende foranstaltninger. Lad mig understrege, at har sit eget musikkorps. Navnet Prinsens Musik-
   vi i skrivende stund opretholder alle aktiviteter, korps fastholdes, ligesom navnetrækket ”H” for
   der er operativt nødvendige. Det betyder, at alle Hans Kongelige Højhed Prins Henrik fortsat skal
   enheder fortsat er i gang, men under overhol- bæres. Jeg havde naturligvis gerne set, at PMUK
   delse af sundhedsmyndighedernes foranstaltnin- var forblevet en del af Jydske Dragonregiment,
   ger. Derimod har jeg set mig nødsaget til igen at men anerkender samtidig ønsket om at tilføre
   pålægge restriktioner i forhold til aktiviteter, der Flyvevåbnet sit eget musikkorps. Uagtet tilhørs-
   har civilt islæt og/eller ikke er operativt nødven- forhold vil PMUK fortsat skulle løse de samme
   dige. Det rammer foreningerne og det rammer opgaver bredt i Forsvaret. Vi vil således fortsat få
   aktiviteter af mere social karakter. Eksempelvis glæde af PMUK ved regimentets parader mv. Lad
   aflyses alle julefrokoster. Pt. overvejer vi, hvor- mig også understrege, at Prinsens Livregiments
   dan vi markerer regiments årsdag d. 01. novem- historie videreføres helt uændret ved Jydske
   ber, men det bliver under alle omstændigheder i Dragonregiment. Overførslen af PMUK har ingen
   en noget reduceret form.          indflydelse herpå. ”H´et” skal også fortsat bæres
   Tilbage til de operativt nødvendige aktiviteter. af personellet ved JDR.
   Øver vi os ikke i den rigtige taktiske ramme, bli- Lad mig slutte med en rigtig succes historie.
   ver enhederne ikke klar til at løse deres opgaver Selv om uddannelsesbataljonen har et lidt min-
   – og det er en ”skal” opgave. II/JDR har netop dre august hold end normalt og de værneplig-
   deltaget i 1. Brigades øvelse ”Brave Lion” i Oks- tige mødte 14 dage senere, er ansøgertallet til
   bøl. Det er en brigadeledet øvelse, der sætter Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt til
   rammen for uddannelsen af bataljonen med hen- sergentuddannelsen imponerende. Samlet set
   blik på at blive klar til at indtræde i NATO bered- har næsten 50% af de værnepligtige og kvinder
   skabet ”NATO Readiness Initiative”. NRI er vig- med værneret søgt om at fortsætte hos os. Det
   tig del af NATOs afskrækkelses- og forsvarsprofil. er et meget højt tal og vidner om, at officerer og
   Med II/JDR leverer Danmark et stærkt og sub- befalingsmænd i uddannelsesbataljonen gør det
   stantielt bidrag til NRI. Det stiller derfor også fremragende og at Jydske Dragonregiment er et
   store krav til uddannelsen af bataljonen. Krav særdeles attraktivt tjenestested. Det kan vi alle
   som bataljonen er i færd med at honorere og være stolte af. Desværre er der netop for dette
   som skal være på plads, når BTN certificeres i hold kun et begrænset antal pladser. Derfor ar-
   løbet af foråret 2021, så den kan indtræde i be- bejder regimentet for, at de egnede ansøgere,
   redskabet fra 01. maj 2021. Udover II/JDR øves der ikke er plads til ved JDR, tilbydes pladser
   de fleste af brigadens øvrige enheder. Øvelsen er ved andre regimenter. Til gavn og glæde for hele
   altså helt nødvendig set ud fra et operativt per- Hæren.
   spektiv – også i en tid hvor Corona spøgelset flo-
   rerer. Flere ansatte har udtrykt betænkeligheder
   ved at deltage, men der er taget alle nødvendige
   forholdsregler og øvelsen forløb efter planen og
   med et godt udbytte for de involverede.
   I en helt anden boldgade. Det er besluttet at
   overføre Prinsens Musikkorps (PMUK) til Fly-
   vevåbnet. Overførslen blev offentliggjort i for-
   bindelse med Flyvevåbnets 70 års fødselsdag.

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7