Page 7 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 7

meget beklageligt, og hermed en stor opfordring grundlægger er begravet i krypten i kirken er
   til at støtte op, om de lokale Dragonforeninger. ligeledes aflyst, på grund af de tyske regler for
                         forsamling under CORONA epidemien.
   Der bliver heller ingen faneborg til regimentets
   fødselsdag den 1. november. Der vil kun blive et Da dette er det sidste blad i år vil jeg benytte
   lille arrangement med få indbudte. Der vil dog så lejligheden til at ønske alle vore medlemmer, re-
   vidt jeg er orienteret blive uddelt de sædvanlige gimentet og samarbejdspartnere en Glædelig jul
   priser og diplomer. Jeg forventer dog, at vores og et Godt nytår.
   præsidiemøde i november måned vil blive af- Pas godt på Jer selv derude, hver for sig, jeg
   holdt således, at det bliver muligt justere vores håber og tror, vi kommer godt igennem denne
   funktionsplan og aktivitetsoversigt for 2021. pandemi, og tager revanche, når den er vel over-
   Den årlige tur til Hohenaspe hvor regimentets stået.

           Holstebro         navnet København. Hjemsendt 2. november
                         1964 som sergent.
         Dragonforening         Foreningen JDR og DDS


   Formand:                  ønsker tillykke til føl-
   John Pedersen
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup      gende medlemmer
   Tlf. 20 71 42 81
   E-mail: johnvinderup@gmail.com       70 år. Benny Leif Laursen
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846    Indkaldt 1. februar 1971 til JDR. Hjemsendt
                         som oversergent, fylder 70 år den 14. november
   Formanden                  2020. Adr.: Vestergade 85, 8660 Skanderborg.

   COVID-19 har haft indvirkning på hele sam- 85 år. Viggo Fjordside
   fundet siden starten af marts måned. Det har Indkaldt 11. maj 1955 til JDR, fylder 85 år den
   selvfølgelig også ramt vores aktivitetsniveau for 20. november 2020. Adr.: Mattrupsvej 16, 7620
   2020. Bestyrelsen besluttede af aflyse alle arran- Lemvig.
   gementer i 2020, vi skal jo passe på hinanden.
   Vores næste aktivitet bliver generalforsamling 95 år. Johannes Ernst Meyer Jørgensen
   2021.                    Indkaldt 12. november 1946 til 2 ESK JDR. Til-
   Alle medlemmer og jeres familie ønskes en rig- delt bynavnet Skarrild, fylder 95 år den 20. no-
   tig glædelig jul samt et godt og lykkebringende vember 2020. Adr.: Skovbrynet 4, 7330 Brande.
   nytår.
   Bestyrelsen ser frem til nye og spændende ople- 70 år. Preben Kunstmann Pedersen
   velser sammen med jer i det nye år, på den an- Indkaldt 16. februar 1971 til 3/I/JDR og tildelt
   den side COVID-19.             bynavnet Spangsbjerg. Hjemsendt 15. februar
   På bestyrelsens vegne            1972, fylder 29. november 2020 70 år. Adr.:
   John Pedersen                Stormgade 102, 6700 Esbjerg.
   Foreningen JDR og DDS            85 år. Niels Lanng

   byder velkommen til...           Indkaldt i maj 1955 til 3 PSKESK/JDR og tildelt
                         bynavnet Holme, fylder den 16. december 2020
   Jørgen Elsted Hansen            85 år. Adr.: Rosenvænget 5, Hammershøj, 8830
   Indkaldt til JDR 1. november 1961. Tildelt by- Tjele.
   navnet Gredstedbro. Hjemsendt som løjtnant af
   reserven.

   Werner Jørgensen
   Indkaldt til JDR 2. november 1962. Tildelt by-              fortsættes...

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12