Page 4 - PRINSENS juni 2022
P. 4

fortsat...
   Ny bataljonschef i UDDBTN


   ”Vi skal uddanne

   Danmarks bedste infanterister”


   Tekst/Foto: Infosek/JDR                    OL Thomas Schmidt

   ”Jeg kan godt lide at kalde en spade for en spa- som næstkommanderende (DCOM) for DANCON
   de”, fortælle Thomas Schmidt og erkender, at på OIR hold 9.
   han er meget glad for og stolt over at have fået
   ansvaret for Uddannelsesbataljonen.
   ”At være bataljonschef ved Jydske Dragonregi-
   ment har altid været mit drømmejob”, afslører
   han.
                         BTNCH sammen med nogle af BTN's førere.
                         De mange operative udsendelser, den aktive tje-
                         neste ved regimentets enheder og årene med ar-
                         bejde og indsigt på det højeste niveau i Hæren og
                         Forsvaret har samlet set været et meget målret-
                         tet og lærerigt forløb for Thomas Schmidt, som i
                         dag står godt rustet til at være bataljonschef ved
                         Jydske Dragonregiment.

                         Ved siden af tjenesten er der dog tid til familien,
                         veteranfodbold og gør-det-selv-projekter.
   Kort fortalt så er oberstløjtnant Thomas Schmidt Han bor sammen med hustruen Christina, dat-
   en ung bataljonschef af regimentets egen avl teren Freja på 18 år, sønnen Frederik på 15 år og
   med en solid og robust baggrund i kamptrop- hunden Alba på 3 år i Løgstrup ved Viborg.
   perne.
                         Gennem sin tjeneste har det været vigtigt for
   Den 46-årige dragonofficer har et karriereforløb, Thomas Schmidt at blive fagligt dygtig og at
   der viser, at han er en fuldblods kamptrop-sol- opnå et helhedsperspektiv.
   dat. Han har gjort tjeneste i I Panserbataljon, i
   Opklaringsbataljonen, i V Uddannelsesbataljon,
   som stabschef ved II Panserinfanteribataljon og
   i Hærens Operative Kommando, hvor han som
   sagsbehandler arbejdede med udvikling af Hæ-
   ren, og senest har han været Militær Assistent
   for Chefen for Hærkommandoen.
   Derudover har han været udsendt fire gange:
   som kompagnichef i Kosovo i 2009 og tre gange
   til Irak: som næstkommanderende i spejdereska-
   dronen i Basra på Irak hold 5, som delingsfører
   i en spejdereskadron i Basra på Irak hold 7 og

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9