Page 2 - PRINSENS juni 2022
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Sommeren står for døren og dermed også en vel- forventeligt, men giver anledning til bekymring.
   fortjent sommerferie. Ikke alle dragoner kan dog Vi har brug for, at flere vælger at blive hos, hvis
   gå på sommerferie lige med de samme. De er vi skal opbygge nye enheder ved regimentet.
   udsendt til Estland, Irak og Kosovo. Det er faktisk Samtidig er det helt afgørende, at vi bliver bedre
   det meste af stående styrke ved regimentet og til at fastholde. Pt. arbejdes der fra centralt hold
   hvis de ikke er udsendt, bliver de det senere på på en ny HR-strategi. En strategi der kan under-
   året. Jeg er her i juni måned på vej rundt for at bygge, at vi bliver en endnu bedre arbejdsplads
   besøge flere af enhederne og det gode indtryk og som gør det attraktivt at forrette tjeneste hos
   fra forberedelserne er i den grad bekræftet. Som os. Et af tiltagene er indførelse af tjenesteplaner,
   altid gør det mig både stolt og glad, når jeg op- der afspejler det tjenesteforløb, der er planlagt
   lever, hvor opsatte vores soldater er på at løse for den enkelte. Disse er baseret på individuelle
   deres opgaver og ikke mindst, hvor godt de løser ønsker samt regimentets behov for at bemande
   opgaverne.                 de enkelte stillinger. Altså udarbejdet i samar-
                         bejde med de enkelte medarbejdere og cheferne.
   2 kampvognseskadron er nu i fuld gang med Jeg tror på, at en større gennemsigtighed og
   forberedelserne til den kommende udsendelse hermed også et perspektiv for den enkelte er et
   til Estland til september. Eskadronen har netop godt skridt på vejen. Ved JDR har vi tjenestepla-
   deltaget i en meget stor NATO øvelse i Polen nerne fuldt implementeret og udvikler konceptet
   (Drawsko Pomorskie). En øvelse der også bød på løbende.
   vel gennemførte skarpskydninger med alle eska-
   dronens vogne. En god oplevelse at overvære, Jeg har tidligere beskrevet tilbageførslen af de
   at samtlige kampvogne i eskadronen på én gang opgaver, som ISS har løst på kasernen. Dvs. kan-
   deltog i eskadrons skydningen. Der er sagt og tinedrift, vedligehold af bygninger og kaserne-
   skrevet meget om udfordringer med de nye vog- areal samt rengøring. Selv om jeg ikke syntes,
   ne. Det billede kunne jeg ikke genkende den dag. at vi i tiden med ISS har haft lige så store ud-
   Vi skal også huske den gode fortælling – at vi fordringer, som man hører, at andre garnisoner
   netop har deltaget i en lang øvelse og skarpskyd- har, er jeg ikke i tvivl om, at det var rigtigt at
   ning med en fuld kampvognseskadron. Det er en tilbageføre området. Forvaret og herunder gar-
   fremragende kampvogn og vores mekanikere er nisonskommandanten kan nu lokalt selv priori-
   ved at få godt styr på de nye vogne. Med til den tere, hvordan midlerne på området skal anven-
   historie hører også, at der igennem tiderne al- des. Det betyder, at midlerne kan kanaliseres der
   tid har været vogne, der har fået defekt og skal hen, hvor vi får mest effekt for pengene og hvor
   repareres. Så jeg er optimistisk mht. til de nye vi understøtter den operative virksomhed bedst.
   kampvogne og ser frem til at følge eskadronen, Det er vi her ved regimentet i fuld gang med.
   når denne udsendes.             Men endnu ikke i mål. Jeg ser gerne, at området
                         og herunder økonomien decentraliseres yderli-
   Sommerferie betyder også hjemsendelse af end- gere. At hele etablissements området virker, er
   nu et værnepligtshold. Hovedparten af holdet gik i min optik også en helt afgørende forudsætning
   ud gennem porten d. 31. maj og kan nu kalde sig for fastholdelse.
   dragoner resten af livet og se tilbage på en for-
   håbentlig god tid. Ikke alle blev dog hjemsendt, Her i starten af juni deltog jeg i Prinsens Livre-
   idet 76 havde valgt at fortsætte på Hærens Re- giments Soldaterforenings jubilarstævne. Det
   aktionsstyrkeuddannelse. Desværre i underkan- var en hyggelig dag, hvor jeg havde lejlighed til
   ten af hvad vi havde håbet på. Vi er stadig rigtig at møde mange nu hjemsendte eller pensione-
   gode til at hverve, men mærker også den hårde rede soldater. Det er en vigtig begivenhed, for
   konkurrence fra det civile arbejdsmarked, hvor det er medvirkende til at fastholde de bånd, der
   der flere steder er mangel på arbejdskraft. Det er er og skal være mellem regimentet og resten af

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7