Page 1 - PRINSENS juni 2022
P. 1

PRINSENS

               18. ÅRGANG NR. 4          JULI 2022          · · LLaannddssffoorrmmaannddeenn ..................................................  ssiiddee 1188--1199

          · · DDeett mmiilliittæærree ssyyggeehhuussvvææsseenn ............................ ssiiddee 1199

          · · RReepprrææsseennttaannttsskkaabbssmmøøddee ........................................ssiiddee 2222

          · · TTiillbbuudd ffrraa MMiinnddeellookkaalleerrnneess bbuuttiikk ..............ssiiddee 2233


        Side 2. Leder        Side 12 – 17        Side 18 – 27
        Regimentschefen       Danske           Prinsens
        oberst            Dragonforeningers      Livregiments
        Anders Poulsen        Sammenslutning       Soldaterforening
                                         Dragonen | 1
                                         Dragonen | 1
                                         15-06-2022  08:31:35
  Forside Prinsens-JULI-2022.indd  1
  Forside Prinsens-JULI-2022.indd  1                      15-06-2022  08:31:35
   1   2   3   4   5   6