Page 6 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 6

BLEV OVERRASKET AF BÅDE


   FAMILIE OG KOLLEGER….


   Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR
   Når en chef bliver overrasket af både familie og  tildelingen af Ridderkorset af Dannebrogorde-
   kolleger….                 nen.
   Præcis dét oplevede chefen for I/JDR oberstløjt- Regimentschef oberst Søren Damgaard Møller
   nant Kristian Kold, da han blev hentet ud fra et  fik overbragt de formelle instrukser for ordenen
   møde af regimentschefen for at stille i ét af de  - og herefter behørigt dekoreret Kristian.
   tilstødende lokaler.            Stort TILLYKKE!
   Her ventede familie og kolleger i anledning af


   Nye erhvervspraktikanter   Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR


   Erhvervspraktikken hos Jydske Dragonregiment Det betyder så også færdigheder for en spæn-
   er startet for efterårets hold.       dende tur på skydebanen, og så går det ellers
   Her samler vi op på de to hold elever, der var i løs med feltøvelse, hvor der lægges ud med en
   praktik hos Tommy & Co. i ugerne 37 og 39. marchtur, overnatning i terrænet - og lidt spæn-
   De unge mennesker har i løbet af de fem dages ding med indlagte natlige seancer.
   praktik skulle iklædes uniform og herefter un- Ugen for de unge slutter af med vedligeholdelse,
   dervises i eksercits. Dernæst har den stået på aflevering af udrustning og rengøring af kvarter.
   våbeninstruks, førstehjælp og basale soldater- vi håber at se dem igen!
   færdigheder.   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11