Page 5 - Prinsens JULI 2021
P. 5

CSG Peter Poulsen's


   SMÅ ANEKDOTER   Af: Peter Poulsen chefsergent(p)

   Oberstens græsplæne


   I forbindelse med indkaldelsen blev det bl.a. be- lede så kommandoen: ”Kom tilbage soldat”. Den
   kendtgjort, at græsplæner ikke var til at gå på — travle soldat gav et ordentligt hop og var straks
   obersten ville ikke ha’ det. Som befalingsmand tilbage på stien. Seniorsergenten var godt til-
   var en af dyderne at holde oberstens plæner fri freds med denne lille overvågningsopgave sam-
   for soldater. Det gav også god luft i lungerne at men med sin kaffekop. Han var helt sikker på at
   øve kommandostemmen på de formastelige. Ef- obersten påskyndede hans tjeneste på området.
   terhånden gled denne ”tjeneste” lidt i baggrun- Nye koste, nye oberster. En ny oberst var ankom-
   den, der kom nye pædagogiske principper.  men, han var en travl mand og ”tilså” gerne ka-
                         sernen tidlig om morgenen.
   En seniorsergent holdt dog fast i de gamle dyder, En morgen hvor seniorsergenten sad på sin
   han benyttede enhver lejlighed til at ”vejlede” de vante plads med sin morgenkaffe, spottede han
   der ikke kunne holde sig fra plænerne. Senior- en soldat i rask trav. Han havde attituden til at
   sergenten sad i sin kaffepause ved et vindue og skråne indover plænen. Det bliver en god dag.
   havde god udsigt til en af de græsplæner, der lå Vinduet kom op på fuldt gab. Drøblen blev lagt
   lidt afsides, og hvor der tit var mange ”kunder”. langt tilbage, således at kommandoen ville runge
   Seniorsergenten havde opøvet stor færdighed på mellem bygningerne. Videre kom det ikke, det
   området, han kunne på lang afstand se, om sol- var obersten selv, der skråede ind over plænen.
   daten havde til hensigt at skrå ind over plænen. Seniorsergenten lukkede stille vinduet og med
   Når den formastelige var midt inde på plænen, irriteret stemme: Det var dog satans — jeg fin-
   der skulle ikke være tvivl, rejste seniorsergenten der mig et civilt job.
   sig langsomt og åbnede vinduet på vid gab. Brøl-

                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10