Page 2 - Prinsens JULI 2021
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Sommeren står for døren og dermed venter rende organisering. Regimentsstaben vil blive
   endnu en velfortjent sommerferie. Det kan ikke organiseret i en ”S-struktur”, så vi følger resten
   ses på aktivitetsniveauet endnu, da alle enhe- af Hærens operative struktur. Heri vil også indgå
   der fortsat er i fuld gang med uddannelsen. Dog personel fra reserven. Jeg ser frem til at imple-
   er der stille for en tid i ”redekammen”, idet alle mentere denne ændring, da jeg mener den er
   værnepligtige blev hjemsendt med udgangen af helt nødvendig.
   maj. Men kun i et par måneder, så står næste
   hold i gården og det glæder vi os til.   Vi er i fuld gang med planlægningen af åbent
                         hus. Som noget nyt gennemfører vi det samtidigt
   Jeg har tidligere orienteret om byggeriet af med Flagdagen 05. september. Holstebro kom-
   de fire nye mandskabs- og materielfaciliteter mune er også involveret med aktiviteter nede i
   (MHMM). Det største samlede byggeri i Hæren byen om eftermiddagen. Jeg er sikker på, at det
   siden byggeriet af Skive Kaserne. Det siger ikke bliver en fantastisk dag, med oplevelser for store
   så lidt. Vi har netop haft rejsegilde og det er et og små og hvor vi samtidig kan fejre vores vete-
   ganske imponerende byggeri, der lige nu skyder raner. Så sæt kryds i kalenderen 05. september.
   i vejret. Der er fremdrift og tingene går stort set
   efter planen og alle glæder sig til at tage bygnin- Det høje aktivitetsniveau og de mange tiltag, der
   gerne i brug i 1. halvår af 2022. Jeg glæder mig er i gang ved regimentet, påkalder sig naturligt
   i den forbindelse over det gode samarbejde med stor interesse udefra. Senest har vi netop haft
   Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt det besøg af Departementschefen ved Forsvarsmi-
   firma, der står for byggeriet. De stedkendte vil nisteriet, Forsvarschefen samt Chefen for Hær-
   også kunne se, at der også er gjort klar til etab- kommandoen. Vigtige besøg for regimentet, hvor
   leringen af den nye store holdeplads på Dyrby vi dels får lejlighed til at vise, hvad vi kan og står
   Vestergaard. Så vi glæder os over, at Dragonka- for, men også en god mulighed for at fortælle om
   sernen langsomt men sikkert får tilført nyt og de udfordringer, vi pt. bokser med. Men det var
   tidsvarende etablissement, der bliver ”state of en rigtig god dag med briefinger både fra regi-
   the art”. Det fortjener både vores soldater og vo- mentets side og fra 1. Brigade men i særdeles-
   res nye materiel.              hed også fremvisningen af materiel og enheder
                         ude i terrænet.
   Lidt om regimentet. Garnisonsstøtteenheden
   ændrer nu navn og kommer igen til at hedde Jeg håber at se så mange som muligt til åbent
   ”Regimentsstab”. For mange klinger dette lidt af hus og Flagdagen den 5. september. Vi har ven-
   noget, man har hørt før. Ændringen sker bl.a. i tet i meget lang tid på igen, at kunne samles.
   erkendelse af behovet for at have en organisati- Der er vi heldigvis ved at være igen. Rigtig god
   on, der bl.a. kan håndtere de nationale operative sommer
   opgaver, regimentet skal kunne løfte. Opgaver
   der har vist sig, ikke kan løses med den nuvæ-
   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7