Page 14 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 14

fortsat......

   Der påtænkes desuden lavet en erindrings-/ ju- Hermed vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle
   bilæumsmedalje, som vil kunne købes for 150 kr. en god jul og godt nytår
   Ved tilmelding bedes det meddelt, om man øn- Året har budt på en sommerudflugt som Aalborg
   sker denne medalje.             afdeling skulle arrangere. Det var en stor succes
   Medaljen vil også kunne erhverves af Aarhus af- med besøg på Rebild Vandrehjem og Regan Vest
   delingens medlemmer uden deltagelse i jubilæ- og var en meget god oplevelse, vil jeg sige
   umsarrangementet. I så fald skal man blot rette
   henvendelse herom til formanden, ligeledes se- Vores generalforsamling blev udskudt på grund
   nest den 1. oktober 2023.          af snestorm. Det er svært at forestille sig lige
   Vi ser frem til et godt jubilæum.      nu, men en god generalforsamling blev det til og
   Bestyrelsen PLS Aarhus afdeling                    som sædvanlig var der plads til flere deltagere
         Aalborg             Sæt allerede kryds i kalenderen til generalfor-
                         samlingen næste år, som bliver
       afdelingen             tirsdag den 5. marts 2024


       Stiftet 15. januar 1946       Jeg kan kun opfordre til at deltage i de få arran-
                         gementer, som løber af stablen næste år.
   Formand:
   Karl Erik Nørholt (MR)           Foreningen er ikke stærkere end de medlemmer,
   Molbjergvej 20, 9240 Nibe         som støtter op om aktiviteterne
   Tlf. 25 21 09 61              Hilsen Karl Erik
   E-mail: storemosehus@gmail.com

   Hej alle sammen
   Så er året ved at synge på sidste vers og dette er
   det sidste blad inden jul .

   14 | Dragonen
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19