Page 8 - Prinsens MARTS 2021
P. 8

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www
             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN JULI 2021
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 01. juni 2021
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN SEPTEMBER. 2021
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 01. august 2021
   Orientering fra DDS   Af Ole E. Clausen. Præsident DDS
   Kære dragoner.               at kasernen åbner op for ind-passage samt for-
   Desværre er Coronakrisen fortsat med uformind- samlingsforbuddet og pladskravet hæves.
   sket styrke. Dette betyder, at kasernen stadig er Til stor ærgrelse for den faste stab der lægger en
   lukket land for ikke tjenestegørende personel. flot arbejdsindsats i Historisk Samling under re-
   Dette samt forsamlingsforbuddet på højst 5 per- gimentsbygningen, så har også de været forment
   soner betød desværre, igen i år blev det nødven- adgang på trods af de har et ID kort udstedt af
   digt at aflyse vores repræsentantskabsmøde, der forsvaret. De glæder sig til, det igen bliver mu-
   var fastsat til den 20. marts i sergentmessen. Når ligt at komme på arbejde.
   situationen ændrer sig til det bedre, vil der blive Flere af Dragonforeningerne klager over mang-
   indkaldt til et nyt afkortet møde i stil med sidste lende kontingent indbetaling fra medlemmerne.
   år enten i sergentmessen eller på soldaterhjem- Det vil være en hjælp til jer selv og for kasserer-
   met hvis kasernen ikke åbner op.      ne, hvis I indtastede beløbet til betalingsservice.
   Det er ikke kun DDS og præsidiet der har været I så tilfælde ville I aldrig være i tvivl om I havde
   udsat for aflysninger og indskrænkninger, dette betalt.
   gælder naturligvis også alle dragon- og solda- Der er desværre nogle medlemmer, der ikke får
   terforeninger. Alle aktiviteter der var planlagt leveret Dragonen af postvæsnet. Dette kan skyl-
   i første halvår i år såsom Generalforsamlinger, des ændret adresse som ikke er anmeldt korrekt
   Dybbøldagen, Valdemarsdag og Åben Hede i til medlemslisten. Når jeg modtager en klage
   Oksbøl er aflyst. Vi må se i øjnene at vi ikke får tjekker jeg adressen på listen og om den pågæl-
   et normalt foreningsliv igen før restriktionerne dende stadig er medlem. Er oplysningerne hos
   ophæves til glæde for alle i samfundet.   mig korrekte og den pågældende står på forde-
   Vi har på et mini præsidiemøde bestående af 3 lingslisten så skal den pågældende klage til sit
   personer besluttet at lave det indledende arbejde postbud, som så må undersøge den manglende
   på planlægningen af det årlige jubilarstævne den levering.
   11. september på Dragonkasernen. Det er vores Til slut vil jeg ønske at vi alle bliver vaccineret
   hensigt at udvide med årgangene fra sidste år, uden problemer og kommer godt igennem den
   således at det bliver årgangene 0.1,5 og 6 der får resterende del af Coronakrisen.
   tilsendt invitationerne. Det hele afhænger dog af

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13