Page 7 - Prinsens MARTS 2021
P. 7

CSG Peter Poulsen's


   SMÅ ANEKDOTER
   Af: Peter Poulsen chefsergent(p)
   Vagtkommandørens vækkeliste


   Når han nu alligevel havde en patruljevagt gå- prompte, og han fort-
   ende rundt på kasernen om natten, kunne han satte ”det var en søv-
   ligeså godt foretage vækninger på patruljeruten. nig og kedelig vagt”.
   Reelt blev ruten lagt efter, hvor soldaterne ville ”Du skal op til ober-
   vækkes. Vækningerne foregik mest i de udlejede sten, og det lige med
   kvarterer inde på kasernen, dog med enkelte af- det samme” kom det
   stikkere lige udenfor hegnet. Havde man behov fra kommandooffice-
   for at få en tidlig vækning, kunne man komme på ren, som afsluttede
   vagtkommandørens vækkeliste. Når det var tid, ”han venter dig!”
   sendte vagtkommandøren en patruljevagt ud for Vagtkommandøren
   at foretage vækningen. Det foregik sådan, at der traskede roligt af-
   blev buldret kraftigt på dørene og meldt, at nu sted, men han grub-
   var der vækning.              lede lidt over postyet.
   En af cafeteriadamerne var kommet meget sent ”Nå, det var nok bare
   hjem en aften, og hun skulle tidlig op for at lave en misforståelse”, tænkte han. Han meldte sin
   kaffe i cafeteriaet. Hun blev også skrevet på li- ankomst, og straks råbte obersten op:
   sten, og hun skulle vækkes kl. 04:00. Hun boede ”Kom herind soldat!
   lige uden for perimeterhegnet. Det blev tidlig De skal fandengalme ikke vække min hustru
   morgen, og en patruljevagt blev sendt afsted. klokken lort om natten!”
   Undervejs havde vagten glemt husnummeret, Vagtkommandøren lignede et stort spørgsmåls-
   men han tog en rask beslutning og bankede på tegn, hvilket obersten godt kunne se, og han blev
   den første hoveddør, han mødte, i gadelygternes derfor sat ind i kl. 04:00 hændelsen ved hoved-
   skær. Efter at have buldret kraftigt på døren gen- døren.
   tagne gange, blev der tændt lys i huset, og en ”Det skal ikke ske igen” brølede obersten og fort-
   søvndrukken kvinde med papelotter i håret luk- satte med en spidst ”Træd af!”
   kede op. ”Klokken er 4, og du skal i cafeteriaet Vagtkommandøren meldte sig igen tilbage på
   og lave kaffe”, meldte soldaten med høj røst, kommandokontoret, hvor kommandoofficeren
   så han var sikker på, at vækninger trængte helt stadig fór rundt i cirkler nysgerrig efter at vide,
   ind. ”Unge mand, De er vist gået forkert”, sagde hvad der var hændt hos obersten. Den tætbyg-
   oberstinden og fortsatte: ”Cafeteriadamen bor gede vagtkommandør sagde roligt:
   et par husnumre herfra”. Hun lukkede forsigtigt ”Vi var kommet til at vække oberstinden kl.
   hoveddøren for ikke at vække den højtråbende 04:00, og vagten havde givet hende besked på at
   og brovtende oberst. Cafeteriadamen blev væk- lave kaffe i cafeteriaet” han fortsatte ”Obersten
   ket, og vagten returnerede til hovedvagten. Her var godt nok sur.”—”Jeg ved godt hvem patrul-
   meldte han ordren udført. Vagtkommandøren jevagten var” sa’ vagtkommandøren. ”Det er min
   satte en flueben på skemaet med en gabende be- skyld. Jeg skulle ha’ sendt en anden vagt, han er
   vægelse.                  sgu’ ikke som de andre.”
   Efter vagtafløsningen gik vagtkommandøren som Inden det blev aften, blev det bekendtgjort, at
   normalt ind og meldte sig tilbage på komman- vagtkommandørens vækkeliste var nedlagt for
   dokontoret. Her fór kommandoofficeren rundt tid og evighed til stor fortrydelse for mange.
   i cirkler. ”Hvad har du dog gjort?” spurgte han
   vagtkommandøren. ”Ikke meget” kom svaret

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12