Page 2 - Prinsens MARTS 2021
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Foråret er over os og der har i årets første må- bataljonen er indsat i denne opgave fra 01. maj.
   neder været flere ting at glæde sig over. Certi- Det kræver forberedelser og målrettet uddan-
   ficeringen af II/JDR, de nye værnepligtige samt nelse. Opgaver som bataljonen går i gang med
   ikke mindst et højt aktivitetsniveau ved alle tre meget snart.
   bataljoner.
                         01. marts gik 221 nye værnepligtige gennem
   Uge 12 i marts var eksamenstid for II/JDR. Må- porten med én måneds forsinkelse. Der har i
   neders forberedelser med enkeltmandsuddan- lang tid været usikkerhed omkring forårets ind-
   nelse, underafdelingsledet uddannelse samt kaldelse grundet COVID-19, men heldigvis lyk-
   bataljonsøvelser skulle krones med certificering kedes det. Den samlede indkaldelsesperiode er
   af II/JDR som et af Danmarks bidrag til NATO reduceret med en måned, men der er tilrettelagt
   Readiness Initiative (NRI). Bataljonen blev vejet et ret komprimeret uddannelsesforløb, så man
   og målt på 1. Brigades øvelse ”Brash Lion” af en alligevel når det meste af uddannelsen. Glæde-
   mindre hær af kontrollanter, hvor der blev taget ligt er det, at vi nu er oppe på omkring en tredje-
   afsæt i NATOs evalueringssystem. Det såkaldte del kvinder. Et stærkt og nødvendigt signal. Jeg
   CREVAL. Herudover blev bataljonen kontrolleret har før på denne plads argumenteret for kvinder
   i forhold til danske kriterier. 1. Brigade havde i vores enheder. Skal vi opbygge Hæren i den
   sat den perfekte ramme, hvor bataljonen skulle takt, forsvarsforliget har skitseret, har vi ganske
   gennemføre førervirksomhed, BSO, forskydning, enkelt ikke råd til at se bort fra halvdelen af en
   fremrykning samt angreb. Sidstnævnte resulte- ungdomsårgang. De kvinder vi pt. har i de ståen-
   rede i en vellykket nedkæmpelse af en fjendtlig de enheder, gør det fortræffeligt, så der ligger et
   luftlandsætning i Finderup. Her udover spillede stort potentiale her. Fra det nuværende hold skal
   CBRN en betydelig rolle, ligesom den enkelte vi ansætte 70 HRU-soldater den 01. juni. Her-
   soldat skulle demonstrere de nødvendige solda- til kommer elever til sergentuddannelsen. Det er
   termæssige færdigheder. Jeg kan med tilfreds- samlet set rigtig mange ud af 221 værnepligtige,
   hed konstatere, at bataljonen leverede på et højt men pt. har over 50% ansøgt om at fortsætte hos
   niveau, hvor man demonstrerede at kunne be- os, så vi skal nok komme i mål. Tilmed er det
   herske disciplinerne og endte ud med et fornemt sandsynligt, at vi også kan støtte andre steder i
   resultat, der altså betyder, at Danmark for første Hæren, hvor der måtte være udfordringer med
   gang kan tilmelde en skarp bataljon til NRI. Til- at fylde HRU op.
   med en bataljon fra Jydske Dragonregiment. Det
   kan både vi og Danmark være stolte af. Det for- Til sidst lidt navnenyt. Oberstløjtnant S.D. Møller
   tjener respekt. Ikke mindst set i lyset af de vilkår, afgav 01. marts midlertidigt kommandoen over
   bataljonen har haft, hvor uddannelsen gennem V/JDR (uddannelsesbataljonen), idet han udsen-
   2020 gentagne gange har været afbrudt grundet des i international mission ved NATO Mission
   COVID-19 samt ikke mindst indsættelse i vigtige Iraq (NMI) frem til udgangen af året. I den peri-
   nationale opgaver som følge af COVID-19. Jeg ode overtager major Kristian Kold kommandoen.
   letter på barretten for det fremragende resultat. Kristian kommer fra en stilling som stabschef ved
   II/JDR både kan og vil!           opklaringsbataljonen på Bornholm og er et kendt
   Bataljonen er fra 01. maj på 30 dages beredskab. ansigt for mange qua sin tidligere tjenste ved ved
   Klar til at blive indsat i rammen af NATO, såfremt Jydske Dragonregiment. Så bataljonen er fortsat
   der måtte blive behov herfor. Men der er ikke tid i de bedste hænder.
   til at hvile på laurbærrene. Bataljonen overtager
   i andet kvartal GEFION opgaven ved den ”grønne
   grænse” i Sønderjylland og samtidig hermed den
   her til hørende opgave vedrørende bevogtning
   og transport. Det betyder, at en meget stor del af

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7