Page 10 - Prinsens MARTS 2021
P. 10

Dragonforeningen
       for Horsens og omegn
   Formand:
   Rasmus Reedtz Stationsvej 40
   8700 Horsens
   Tlf. 26 80 39 19
   E-mail: rasmus.reedtz@gmail.com
   Regnr.:       Kontonr.:

   Foreningen JDR og DDS            Sydfyns Dragonforening
   ønsker tillykke til føl-          100 års jubilæum d. 26. marts 2021

   gende medlemmer               For ethundrede år siden dannede en flok tidligere
                         dragoner fra Sydfyn, som indtil da havde været
                         medlemmer i Odense Rytteriforening, en lokal
   Verner Nielsen.               afdeling som de kaldte Sydfyns Rytter- og Dra-
   Blichersvej 9, 8752 Østbirk. Indkaldt 2. septem- gonforening. De fik samlet omkring 75 medlem-
   ber 1960 som Yding til OPK. Verner fylder 22. mer i foreningen som fungerede til 1955.
   juni 80 år.                 Den 1. februar 1955 blev foreningens navn æn-
   Fremtidige aktiviteter...          dret til Sydfyns Dragonforening.
                         I de gamle protokoller kan vi læse om forskellige
                         begivenheder i foreningens historie.
   Skydninger                 I marts 1961 afholdtes 40 års jubilæum på Wan-
   I Ølsted Skyttehus Kl. 19.00: I 2021 skydes der dalls Hotel i Svendborg med mange inviterede
   7. september, 2. november, 7. december. Hvis gæster. Blandt gaverne var en fin dirigentklokke
   Coronaen vil.                i sølv, som blev skænket af Odense Dragonfor-
                         ening. Denne klokke bliver stadig brugt ved vore
   Generalforsamling              generalforsamlinger.
   Til Generalforsamling med dagsorden ifølge lo- Foreningens gamle fane var efterhånden blevet
   vene i skyttehuset i Ølsted vil der senere komme så mør, at den ikke kunne bruges udendørs, og
   en indkaldelse. Der er forslag om vedtægtsæn- man ansøgte derfor Danmarkssamfundet om en
   dring. HUSK tilmelding af hensyn til maden. ny fane, hvilket blev imødekommet. Ved en stor
   Hvis Coronaen vil.             fest den 25. september 1976 blev fanen indviet
                         og overdraget til os.
   Arrangementer
   Som det ser ud lige nu, vil jeg tro at vi fremover
   skal have Corona pas eller ny test for at komme
   ind til alt der foregår indendørs og for adgang til
   kasernen.
   Se desuden www.dragonforening.dk/horsens da
   der her kommer sidste øjebliks opdateringer.

   For alle arrangementer:
   Tilmelding til formanden på 2680 3919 Eller ras-
   mus.reedtz@gmail.com  Helst en uge før

                         Fra venstre ses:
                         Erik Christensen. Årg. januar 1959 – nr. 421578
                         Emil Rasmussen. Årg. juli 1958 – nr. 366396
                         Walther Steen. Årg. maj 1952 – nr. 144613
                         Henning Grube
                         Andersen. Årg. marts 1959 – nr. 421623

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15